ЕТАИ
Здружение за електроника, телекомуникации, автоматика и информатика

Финансиски помогнато од

-->

Теми

Конференцијата ќе ги покрива следните (но и други сродни) тематски подрачја:

 • Електрични кола и системи, Полупроводнички електронски елементи, Интегрирани електронски кола, Индустриска електроника, Енерегетска електроника, Наноелектроника и нанотехнологии, Оптоелектроника и ласери, Електромагнетна компатибилност, Радио-дифузна технологија, Антени и простирање на бранови, Електроника за широка потрошувачка, Воздухопловни и електронски системи, Теорија на комуникации и информации, Оптички комуникации, Телекомуникациски мрежи, Радио комуникации, Безжични и мобилни комуникации, Управување на телекомуникациски мрежи, Нова генерација мрежи, Напредни пристапни технологии, Регулатива во телекомуникациите, Системско инженерство, Системи на управување, Сензори и навигациски системи, Фази системи, Мехатроника, Теорија на управување, Автоматизација, менаџмент и управување во технички и нетехнички системи, Управување на подвижни објекти, Интелигентни системи и управување, Роботика и автоматизација, Невронски мрежи, Надежност на компјутерски системи, Виртуелни околини, Компјутерски архитектури, Компјутерска графика, Дистрибуирано процесирање, Препознавање на облици и машинска интелигенција, Софтверско инженерство, Мултимедиа, Паралелно процесирање, Компјутерски мрежи, Интернет и IP технологии, Визуелизација, Бази на податоци и информациони системи, Инженерство во медицина и биологија, Процесирање на слики и видео, Инструментација и мерење, Процесирање на сигнали, Моделирање и симулација, Знаење и трансфер на технологии, Едукација во областите ЕТАИ, Екоинформатика, SCADA системи, Проектен менаџмент во областите ЕТАИ, Акустика, Процесирање на говор и аудио, Применета математика во областите ЕТАИ.

 • Универзитет “Св. Кирил и Методиј” - Скопје  Факултет за електротехника и информациски технологии - Скопје  Македонска секција на IEEE  Оддел за телекомуникации при македонската IEEE секција  Здружен оддел Кола и системи, Компјутациона интелигенција и Системи на управување - CAS/CIS/CS, при Македонската секција на IEEE  Оддел за инструментација и мерење при македонската IEEE секција  Оддел за процесирање на сигнали при македонската IEEE секција  Оддел за инженеринг во медицината и бијологијата при македонската IEEE секција  fnsnf  Универзитет “Св. Климент Охридски” - Битола  Технички факултет – Битола  Инженерска институција - Скопје  Министерство за образование и наука